Regulamin Promocji „Wiosenne zabezpieczenie”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest Nowy Samochód S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3, (kod 00-725), zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 506610, NIP 5213670388 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Promocja pod nazwą „Wiosenne zabezpieczenie” prowadzona jest na zasadach sprzedaży premiowej w myjni prowadzonej przez Organizatora znajdującej się pod adresem Plac Wiosny Ludów 2 w Poznaniu (dalej „Myjnia”).
 3. Promocja prowadzona jest w okresie od dnia 09.04.2018 do dnia 30.04.2018.
 4. W promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne (zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy), którzy spełnią kryteria wskazane w niniejszym Regulaminie.

§ 2

Zasady promocji

 1. Organizator będzie prowadził akcję kolportażu ulotek promocyjnych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu („Kupon Promocyjny”).
 2. Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji, przedłoży w Myjni oryginalny Kupon Promocyjny.
 3. W ramach Promocji Klient – po przedstawieniu pracownikowi Organizatora Kuponu Promocyjnego albo po powołaniu się hasło „Wiosenne zabezpieczenie” – ma prawo skorzystania z oferty Organizatora z następującymi modyfikacjami:

– w przypadku korzystania z kompletu usług podstawowych dostępnych w Myjni, Klientowi przysługuje 70% rabat na usługę zabezpieczenia auta powłoką woskową Soft99 Mirror Shine (wykaz usług podstawowych określa Kupon Promocyjny, jak również dostępne są w siedzibie Myjni i na stronie internetowej www.myjniasoft99.pl), po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie

 1. Kupon Promocyjny upoważnia do skorzystania jednorazowo z modyfikacji oferty Organizatora opisanej w pkt 3. Jeden Klient ma prawo do skorzystania jednorazowo z modyfikacji oferty Organizatora opisanej w pkt 3, niezależnie od ilości posiadanych Kuponów Promocyjnych.
 2. Promocja dotyczy jedynie zakresu oferty Organizatora wskazanego w pkt 3.
 3. Modyfikacja oferty Organizatora opisana w pkt 3 udzielana Klientowi w ramach Promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, lub jakikolwiek inny rabat, bądź ekwiwalent rzeczowy.
 4. Klient ma prawo skorzystania z Promocji wyłącznie po okazaniu oryginalnego Kuponu Promocyjnego albo po powołaniu się na hasło „Wiosenne zabezpieczenie” przed zleceniem wykonania usługi podstawowej pielęgnacji auta. Okazanie Kuponu Promocyjnego albo powołanie się na hasło „Wiosenne zabezpieczenie” po zleceniu wykonania usługi podstawowej pielęgnacji auta nie upoważnia Klienta do żądania modyfikacji oferty Organizatora zgodnie z pkt 3.
 5. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi obowiązującymi u Organizatora.

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w siedzibie Myjni oraz na stronie internetowej: www.myjniasoft99.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klienta przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia następującego po dniu ich udostępnienia w siedzibie Myjni lub opublikowania na stronie internetowej: www.myjniasoft99.pl.
 5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości co do stosowania Regulaminu Klient ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 6. Postępowanie reklamacyjne:
  • a) Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji, należy składać Organizatorowi wyłącznie na piśmie, listem poleconym na adres podany w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zakończenia Promocji (decyduje data stempla pocztowego) podając swój adres e-mail;
  • b) Złożone przez Klientów reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
  • c) Zainteresowani Klienci zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji na podany przez siebie adres e-mail, najpóźniej w ciągu 5 dni od daty rozpatrzenia pisemnych reklamacji przez Organizatora.
  • d) Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
  • e) Decyzje Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klienta do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 8. Wszelkie spory powstałe w związku z Promocją rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. W przypadku gdy Klient nie jest konsumentem, właściwym do rozpoznania sporów będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
 9. Integralną część Regulaminu stanowią: Załącznik nr 1 – wzór Kuponu Promocyjnego.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.04.2018 r.